WORLD ECOM EXPO

MESAFELİ BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sayfaya erişim ve bu sayfayı kullanımınız ile, bu sayfa aracılığı ile yaptığınız tüm bilet alımları, aşağıdaki kayıt ve şartlar ile tüm uygulanabilir kanunlara konu teşkil eder. Bu kayıt ve şartlar önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. 

 1. TARAFLAR
  • SATICI : WORLDEF GLOBAL ORGANİZASYON A.Ş.

Adı/Soyadı varsa ünvanı, adresi, telefonu ve e-posta bilgileri Satış formunu doldurduğu esnasında verdiğiniz bilgiler olarak doğru kabul edilir.

İşbu Sözleşme kapsamında WORLDEF ve ŞİRKET (KATILIMCI) ayrı ayrı ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, WORLDEF tarafından Antalya, Pine Beach Hotel Belek’te 29-31 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenecek olan World Ecom Expo (“Expo”) isimli etkinlikte ŞİRKET’in worldecomexpo.com Web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği biletli katılımcı olma hizmetinin satın almasına ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesidir. ŞİRKET, World Ecom Expo’nun Biletli Katılımcısı olduğundan, tüm çalışmaların buna göre düzenleneceği taraflarca kabul edilmiştir.

 1. SÖZLEŞME TARİHİ
  • Sözleşme tarihi, ŞİRKET tarafından siparişin verildiği tarih olan sipariş tarihidir. 
 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
  • Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, kapsamı) WORLDEF’e ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. WORLDEF tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
  • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 
 1. GENEL HÜKÜMLER
  • ŞİRKET, WORLDEF’e ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET’in; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, WORLDEF tarafından ŞİRKET’e verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ŞİRKET kendisine tanınan hizmete ilişkin tüm hakları kullanabilir ancak tüm haklarını kullanmak zorunda değildir.
  • Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. ŞİRKET’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında mücbir sebep dahil hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.
  • ŞİRKET’in tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde WORLDEF tarafından ŞİRKET’e ücret iadesi yapılmayacaktır.
  • Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, WORLDEF geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda WORLDEF’in belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır.
  • Biletler ve/veya bilet satın alma hüküm ve koşulları, etkinliğin gerçekleşeceği mekanın ve WORLDEF’in belirlenen ve duyurulan kuralları uyarınca düzenlenir. Bu Kurallar ve Düzenlemelerden herhangi birinin ihlali veya hasara, rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabilecek kabul edilemez herhangi bir davranış (kamu güvenliği nedenleri veya Covid 19’un yayılmasıyla mücadele için alınan önlemlere uyulmaması dahil) mekana veya WORLDEF’e ŞİRKET’i ve satın almış olduğu bilet kapsamında etkinliğe dahil olacak misafirlerini mekandan çıkarma yetkisi verir ve bu halde ŞİRKET’in para iadesi alma hakkınız bulunmamaktadır. Bu durumda Taraflar, WORLDEF’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere WORLDEF’in herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Erkinliğin gerçekleşeceği mekanda, katımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.
  • WORLDEF, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla WORLDEF için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir.
 1. WORLDEF’İN HAK VE SORUMLULUKLARI
  • WORLDEF, ŞİRKET’in Expo’nun Biletli Katılımcı olabilme hizmetini satın alması karşılığında, Şirket’e “Enterprise Bilet Hakkı” sağlayacaktır.
  • WORLDEF, işbu sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa işin gereği olan bilgi ve belgeler ile ifa etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • WORLDEF çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü WORLDEF belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu ŞİRKET’e aittir.
  • WORLDEF’in, ŞİRKET tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ŞİRKET’e ulaşma hakkı bulunmaktadır. ŞİRKET, işbu sözleşmeyi kabul etmekle WORLDEF’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  • WORLDEF’e ait internet sitesinin üzerinden, WORLDEF’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ŞİRKET’e yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 1. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • ŞİRKET, WORLDEF’in Biletli Katılımcısı olduğunu ve tanıtımların bu sıfatla yapıldığını kabul ve beyan eder.
  • Bilet Katılımcısı sıfatıyla ŞİRKET’in üstlendiği işin ifası ile ilgili olarak üçüncü kişilerle yaptığı veya yapacağı sözleşmelerden doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan FİRMA
  • ŞİRKET’in tanıtım faaliyetleri yapmak istemesi durumunda bunlara ilişkin tüm mali ve idari sorumluluk kendisine aittir.
  • ŞİRKET, WORLDEF’e ait internet sitesinde sipariş formunu dolduruken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, WORLDEF’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, WORLDEF’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  • ŞİRKET, WORLDEF’e ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran WORLDEF’i bağlayacaktır.
  • ŞİRKET, WORLDEF’e ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
  • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ŞİRKET işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, WORLDEF’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, WORLDEF’in ŞİRKET’e karşı işbu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
 1. SÖZLEŞME BEDELİ
  • Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. ŞİRKET çalıştığı bankaya karşı sorumludur. ŞİRKET ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ŞİRKET arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ŞİRKET, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 
 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ, GİZLİLİK, DEĞİŞİKLİK
  • Her İki Tarafın ve/veya herhangi bir çalışanının vb. işbu sözleşmenin ifası sırasında veya herhangi bir şekilde elde ettiği her türlü bilgi ve belge, gizli olduğu beyan edilsin veya edilmesin, “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Her iki Taraf da kendisi ve/veya herhangi bir çalışanı vb. tarafından öğrenilen Gizli Bilgileri, talep edilmedikçe, kendi gizli bilgilerinin korunmasına aynı özeni göstererek ve aynı gizlilik düzeyinde koruyarak başka bir amaçla kullanmayacaktır. Kanunen yetkili merciler tarafından, diğer Tarafın yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde ve her ne suretle olursa olsun üçüncü şahıslara ifşa edemez, yayınlayamaz, ilan edemez, kamuya açıklayamaz veya paylaşamaz, veremez, devredemez, üçüncü şahısların hiçbir şekilde kullanmasına izin veremez, kullanamaz veya kendi yararına veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını/kullanmamasını sağlayamaz. Her iki Taraf, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi veya yazılı olarak, kopyaları ile birlikte sahip olduğu tüm Gizli Bilgileri iade etmeyi veya imha etmeyi Karşı tarafın talebi üzerine kabul eder.
  • Her İki Tarafın ve/veya herhangi bir çalışanının vb. bu gizlilik yükümlülükleri, işbu sözleşme feshedilse dahi süresiz olarak devam edecek veya Taraf çalışanlarından biri Taraflarından ayrılsa dahi devam edecektir.
  • Her iki Taraf ve tüm çalışanları vb., işbu sözleşme kapsamında diğer Tarafça kendilerine verilen bilgilerin Bankacılık Kanunu kapsamında banka ve müşteri sırrı niteliğinde olduğunu ve yasak olduğunu bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgileri kanunen açıkça yetkilendirilmemiş ve yaptırıma tabi mercilere açıklamayı taahhüt eder.
  • Gizlilik yükümlülüklerine uyulmaması veya ihlal edilmesi nedeniyle diğer Tarafın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarardan her iki Taraf, Taraf ve/veya herhangi bir çalışanı vb. sorumlu olup, bunlarla sınırlı değildir. Tarafın ve/veya çalışanlarının vb. fiillerinden zarara uğrayan diğer Tarafın zararın tamamını üstlendiğini ve bu zararı derhal Şirket’e ilk yazılı talebi üzerine nakit ve tam olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Taraflar de; diğer Taraf ve/veya müşterileri ve/veya diğer Tarafın iştirak ettiği şirketler hakkında edindiği veya öğrendiği tüm bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve söz konusu sırları açıklamamakla yükümlü olduğunu gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
  • Her iki Taraf; Gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması veya söz konusu yükümlülüğün ihlali nedeniyle diğer Tarafın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların Sözleşme’nin maliyeti ile sınırlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder, Müşteri’nin ilk yazılı talebi üzerine zararın tamamını diğer Tarafa nakden ve peşin olarak derhal ödeyeceğini taahhüt eder.
  • Bu Sözleşme ŞİRKET tarafından herhangi bir kişi, kuruluş veya başka bir şirkete satılamaz veya devredilemez. ŞİRKET, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini bizzat yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Tarafların işbu Sözleşme konusu nedeniyle birbirlerinden edindikleri proje, resim, kitap, kitapçık, Expo eğitim, ticari sır ve belgelere ilişkin her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir. Bu bilgiler, Sözleşme’nin kapsam ve amacı dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmayacaktır.
  • WORLDEF, işbu sözleşmede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliği ŞİRKET’E bildirmesinin ardınadan 1 (bir) gün içerisinde ŞİRKET’in aksi bir talebinin bulunduğunu ileri sürememesi halinde WORLDEF’in sözleşme üzerinde yaptığı değişikliklerin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Taraflar, sözleşme konusu iş ve işlemlerde kanunen kamu düzenini bozan, siyaset, etnik köken, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve görgü kurallarını ihlal eden, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendiren yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamazlar.
 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  • ŞİRKET, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ŞİRKET’ten talep edebilir ve her koşulda ŞİRKET’in borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ŞİRKET, borcun gecikmeli ifasından dolayı WORLDEF’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  • Taraflar bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, ihlali açıklayan yazılı bir bildirimde bulunacaklar ve ihlalin derhal giderilmesi gerekiyor. Söz konusu ihlal, sözleşmenin uygulanmasını engelleyecek bir durum yaratır ve giderilmezse, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşmeyi feshedebilir.
  • Sözleşmenin feshi halinde Expo başka bir katılımcı ile anlaşma yapılacaktır.
  • Sözleşmenin WORLDEF tarafından haklı sebeplerle feshedilmesi durumunda ŞİRKET bu sözleşme bedelinin yarısını ödemekle yükümlü olacak ve WORLDEF’in katılımcı bulamaması durumunda kar ve zarar talebinde bulunabilecektir.
  • ŞİRKET, Biletli Katılma Hakkının ödenmesinden sonra Sözleşme’yi feshederse, ödenen tutarın iade edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. BİLDİRİM
  • İşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli bildirim ve bildirimlerin yapılabilmesi için taraflar yasal ikametgah adresi olarak işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerini belirlemişlerdir. Taraflar, adres değişikliklerini noter aracılığı ile karşı tarafa derhal bildirmedikleri takdirde, işbu Sözleşme’de yer alan adreslere yapılacak tebligat ve tebligatların, geçerli bir tebligat hükümlerinin tüm hükümlerini ve sonuçlarını doğuracağını Tebligat Kanunu’nun 21’inci maddesi ve İcra ve İflas Kanunu’nun 21’inci maddesi ile kabul ve taahhüt ederler.
  • Taraflar arasında yapılacak her türlü tebligat taahhütlü mektup, telefaks veya noter aracılığıyla yapılacaktır. Telefaks ile tebligat yapılması halinde, taahhütlü mektupla teyid yapılacak ve teyit tarihi tebligat tarihi olarak sayılacaktır.
 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  • İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf Türk Hukukuna tabidir ve uyuşmazlıklar İstanbul (Çağlayan Adliyesi) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
 1. BÖLÜNEBİLİRLİK
  • Bu sözleşmenin bazı maddelerinin geçerli sayılması durumunda, geçersiz hükümlerin kaldırılması bu sözleşmede ifade edilen asıl amaca aykırı olmadığı sürece diğer maddeler yürürlükte kalacaktır. 
 1. YÜRÜRLÜK
  • ŞİRKET, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. WORLDEF, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ŞİRKET tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.